MENU

cmseasy直接爆后台地址

November 5, 2013 • 技术随笔阅读设置

先访问www.xxx.com/install/ 跳转到如图的url

QQ截图20131205204907.png

url:www.xxx.com/index.php?case=install&admin_dir=admin&site=default

admin_dir=admin

admin就是后台的地址。

访问看看

x.png

PS:一个小bug。


Archives QR Code
QR Code for this page
Tipping QR Code